Logo Włocławskiej Akademii Aikido

Regulamin uczestnictwa w zajęciach WAA

Regulamin do pobrania i wydrukowania:
pobierz plik PDF

Regulamin uczestnictwa w zajęciach aikido Włocławskiej Akademii Aikido

1.Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem zajęć aikido jest Włocławska Akademia Aikido (dalej WAA), będąca stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym w Urzędzie Miasta Włocławek.

2. Włocławska Akademia Aikido jest zrzeszona w największej, głównej organizacji aikido w Polsce, Polskiej Federacji Aikido (PFA).

3. Organizator zajęć zapewnia, że grupowe zajęcia aikido dla dzieci i dorosłych prowadzone są zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących. Zajęcia prowadzą wyłącznie instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia tego typu rekreacyjnych zajęć ruchowych.

4.Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć w WAA. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez uczestnika zajęć bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia, wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5.Każdy członek WAA i uczestnik zajęć zobowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu WAA, Regulaminu WAA, Etykiety Dojo WAA oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie WAA i Zarząd WAA.
6. Udział we wszystkich zajęciach jest dobrowolny i może zakończyć się w dowolnym momencie roku, bez żadnych konsekwencji dla organizatora zajęć oraz uczestnika zajęć.

7.Za umyślne spowodowanie szkody przez niepełnoletniego uczestnika w czasie zajęć w WAA, konsekwencje prawne oraz finansowe ponosi jego rodzic lub opiekun prawny.

8.WAA i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób pełnoletnich i niepełnoletnich zarówno z domu na zajęcia jak i z zajęć do domu.

9.Za rzeczy osobiste i przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia WAA nie ponosi odpowiedzialności. Nie należy cennych rzeczy pozostawiać w szatni, można je w torbie treningowej pozostawić w Sali treningowej poza obrębem tatami.
10.Uczestnicy zajęć, rodzice bądź opiekunowie dzieci powinni zapoznać się również z Regulaminem Obiektu Sportowego SP 12 wywieszonym na tablicy w korytarzu hali sportowej.


2. Warunki przyjęcia na treningi

1. Warunkiem uczestnictwa w treningach jest złożenie wypełnionej i podpisanej Deklaracji. Jest to jednorazowa deklaracja obowiązująca przez cały czas członkostwa w WAA.

2.Warunkiem udziału dzieci w zajęciach aikido jest zgoda rodziców, opiekunów dziecka

3. Deklaracja zgody jest pisemna i obejmuje wypełnienie następujących dokumentów:

a) deklaracji członkostwa z pisemną akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zawierającą Oświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach aikido, (w razie konieczności należy dostarczyć instruktorowi zaświadczenie wydane przez lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację, o braku przeciwwskazań do uprawiania aikido).

b) deklaracji odstępstwa lub przystąpienia do ubezpieczenia NNW (każde dziecko biorące udział w zajęciach w WAA powinno posiadać wykupioną we własnym zakresie polisę ubezpieczeniową NNW, która obejmuje ubezpieczonego ochroną minimum w trakcie zajęć w WAA).

4. Zapisując się na zajęcia w WAA uczestnik, a w przypadku dziecka rodzic/opiekun jest świadom swojego (dziecka) stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. WAA nie odpowiada za kontuzje wynikłe z ukrytych schorzeń uczestników zajęć. Ponieważ w aikido nie ma zawodów sportowych, nie wymagamy zaświadczeń od lekarza sportowego potwierdzających możliwość uczestnictwa w treningach. Jednak w trosce o własne zdrowie każdy, kto chcę uprawiać aikido powinien znać swój stan zdrowia lub swojego dziecka, np. konsultując to z lekarzem rodzinnym. Wypełniając deklarację członkowską należy potwierdzić swój (swojego dziecka) dobry stan zdrowia.

5. Deklaracje muszą być wypełnione dokładnie i czytelnie oraz podpisanie przez kandydata lub w przypadku dzieci przez rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej.

6. Uczestnik zajęć zostaje przyjęty na zajęcia do WAA na podstawie złożonych i podpisanych w/w dokumentów. Formularze wymaganych dokumentów są umieszczone na stronie www.aikido.info.pl   w dziale: Deklaracja WAA lub do odbioru osobiście u prowadzącego zajęcia instruktora.

7. Na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi zwanego dalej "instruktorem" o istnieniu Regulaminu, Etykiety Dojo i Statutu WAA. Zostaje zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z tymi dokumentami oraz zostaje poinformowany o obowiązujących regułach i zasadach organizacyjnych i dyscyplinarnych obowiązujących na treningach aikido. Statut, Regulamin, Etykieta Dojo i Deklaracja są zamieszczone na stronie internetowej WAA.
8. Przed treningiem dzieci uczestniczące w zajęciach na salę gimnastyczną wchodzą za zgodą trenera, do tego czasu pozostają pod opieką rodziców/opiekunów. Podczas treningu dzieci przebywają na sali treningowej jedynie pod opieką trenera. Opiekunowie oczekują na swoje pociechy poza salą. Po zakończonym treningu dzieci są niezwłocznie odbierane przez swoich rodziców lub opiekunów. Jeżeli zaistnieją nieprzewidziane sytuacje, które to uniemożliwią, wówczas trener powinien zostać o tym powiadomiony telefonicznie przed zakończeniem treningu. Przed i po zajęciach niepełnoletni uczestnik pozostaje pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego i w żaden sposób nie podlega opiece trenera i organizatora zajęć. Dotyczy to w szczególności czasu przebywania w szatni przed i po zakończeniu zajęć aikido.


3. Szczególne warunki uczestnictwa

1.Zajęcia aikido w WAA mają wyłącznie charakter rekreacyjny z wykluczeniem jakichkolwiek zawodów lub rywalizacji sportowej.

2.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wszystkich grup treningowych jest przedłożenie wypełnionej i podpisanej Deklaracji wstąpienia do WAA oraz uiszczenie pełnej opłaty za cały miesiąc (w zależności od ilości zajęć w danym miesiącu) zgodnie z cennikiem. Wpłatę należy dokonać przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego cyklu miesięcznego. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności uczestnika zajęć!

3.Tylko pierwszy trening traktujemy jako zajęcia promocyjne i nie pobieramy za niego opłaty.

4. WAA prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym (od początku września do końca czerwca) w każdej ze zorganizowanych grup.

5. Ilość uczestników w jednej grupie wynosi minimum 10 osób i maksimum 26 osób. W przypadku mniejszej ilości uczestników, zajęcia prowadzone są co najmniej do końca miesiąca, za który opłacone zostały składki członkowskie. Po tym terminie osoby uczestniczące w zajęciach mogą zostać przeniesione do jednej z innych prowadzonych przez WAA grup ćwiczebnych. Jeżeli ilość uczestników w grupie jest mniejsza niż 10 osób WAA zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa, w tym wysokości opłat.

6. Członek WAA, ćwiczący w klubie, ma prawo do zakupu legitymacji Polskiej Federacji Aikido oraz udziału w egzaminach (na stopnie uczniowskie i mistrzowskie) oraz stażach i obozach treningowych z mistrzami aikido organizowanych przez WAA i PFA.

7.Wszyscy członkowie WAA zobowiązani są godnie reprezentować WAA i PFA na zajęciach, pokazach, stażach, obozach jak i w życiu codziennym.
8. Z uwagi na przynależność WAA do Polskiej Federacji Aikido zaleca się aktywne uczestnictwo w seminariach i szkoleniach PFA oraz bieżące śledzenie informacji zawartych na   www.aikido.org.pl


4. Podział na grupy treningowe

1.Uczestnicy zajęć zostają podzieleni na grupy treningowe w zależności od wieku, poziomu zaawansowania, umiejętności i sprawności fizycznej.
- pierwsza grupa: od 6 do 12 roku życia
- druga grupa: od 13 roku życia, młodzież od 13 roku życia uczestniczy w zajęciach z dorosłymi.

2.Ćwiczący zobowiązani są uczęszczać na zajęcia do grupy, do której zostali przydzieleni przez instruktora. Zmiana grupy jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.

3.Co najmniej raz w roku ćwiczący są poddawani ocenie swoich umiejętności i poziomu sprawności fizycznej poprzez egzaminy na stopnie kyu lub testy sprawnościowe.

4.Dzieci w WAA mogą ćwiczyć od szóstego roku życia. Utworzone są dwie grupy treningowe dla dzieci:

- pierwsza grupa: od 6 do 9 roku życia

- druga grupa: od 10 do 13 roku życia

Młodzież od 14 roku życia uczestniczy w zajęciach z dorosłymi.
5.W uzasadnionych przypadkach (warunki fizyczne, sprawność, doświadczenie), instruktor może przydzielić dziecko do starszej lub młodszej grupy.


5. Wysokość opłat

1.Zajęcia w WAA są odpłatne. Opłata miesięczna ma charakter abonamentowy i nie jest uzależniona od ilości zajęć w miesiącu. WAA nie zwraca pieniędzy za pojedyncze nieobecności uczestnika na zajęciach. Opłata przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynajęcia sali, zakup środków dydaktycznych, apteczki i wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia.

2.Uczestnik zajęć reprezentowany przez rodzica lub opiekuna prawnego zobowiązuje się do przestrzegania zasad płatności i terminowości dokonywania wpłat.

3.Przy absencji ze względów zdrowotnych, dłuższej niż dwa tygodnie, opłata za treningi może ulec zmianie za zgodą instruktora.

4.Wysokość opłat za zajęcia podana jest w cenniku poniżej i na stronie internetowej www.aikido.info.pl w zakładce „Sprawy organizacyjne”. Opłaty mogą ulec zmianie po uprzednim poinformowaniu uczestników zajęć.
5. Dzieci będące uczniami Szkoły Podstawowej nr 12 we Włocławku z klas 0-3 mogą uczestniczyć w zajęciach bezpłatnych za zgodą instruktorki. Uczniowie tej szkoły z klas 4-6 mają możliwość bezpłatnych treningów w ramach tzw. fakultatywnej, czwartej godziny wychowania fizycznego.


6. Cennik zajęć aikido

 1. Składka roczna członkowska wynosi 40 zł, płatna na początku każdego roku. W przypadku zapisu we wrześniu lub później – 20 zł za część danego roku.

Wpłatę składki członkowskiej dokonywaną przelewem należy nazwać:

"składka roczna za (np. 2018r). - za: …(tu podać imię i nazwisko członka stowarzyszenia)"
2. Opłaty miesięczne, ryczałtowe za treningi należy wnosić u instruktora, skarbnika WAA lub przelewem na konto WAA podane na stronie internetowej klubu, przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, (płatność z góry) w niezmienionej kwocie podstawowej:

  • za cały miesiąc: 100 zł grupa dorosłych, 90 zł dzieci
  • za cztery treningi w miesiącu: 65 zł grupa dorosłych, 55 zł dzieci

Jeśli płacimy przelewem za treningi: piszemy w tytule: "opłata za udział w zajęciach rekreacji fizycznej za miesiąc:..... - za: (tu podać imię i nazwisko członka stowarzyszenia)"

3. Nieobecność na treningu nie powoduje zmniejszenia opłaty miesięcznej ryczałtowej. Opłata ryczałtowa zawiera rabat z tytułu udziału we wszystkich (lub czterech) treningach w miesiącu. Bez opłaty nie będzie możliwy udział w treningu!

4. W przypadku uczęszczania na treningi sporadycznie nie ma potrzeby wnoszenia opłaty miesięcznej. Płacimy wówczas przed wejściem na matę - koszt treningu 20 zł.
5. Uwaga: oferujemy rodzinną zniżkę za treningi: 20 zł przy 2 osobach, 30 zł przy 3 osobach, itd. Ulga w opłacie za zajęcia aikido przysługuje trenującym rodzicom i dzieciom, małżonkom oraz trenującemu rodzeństwu.


7. Etykieta w Dojo (miejscu treningu) i zasady obowiązujące w obiekcie sportowym

1. Etykieta Dojo jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu treningu i poza nim. Zawiera zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów aikido i sztuk walki. Każdy uczestnik i obserwator treningu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety Dojo.

2. Z Etykietą Dojo należy zapoznać się przed rozpoczęciem treningów. Etykieta zamieszczona jest w osobnym dziale w „Sprawach organizacyjnych” na stronie internetowej klubu.


8. Postanowienia końcowe

1.Członkowie i uczestnicy zajęć WAA proszeni są o śledzenie bieżących informacji i wszelkich komunikatów umieszczanych na stronie internetowej www.aikido.info.pl oraz tablicy informacyjnej i dostosowywanie się do nich.

2. W przypadku nagłych i losowych zdarzeń, jeśli trening nie będzie mógł się odbyć, informację zamieścimy jako komunikat na stronie internetowej.

3.Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do WAA oraz zobowiązani są do pełnej rekompensaty strat materialnych wynikających z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie budynku.

4.WAA zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonywanych podczas zajęć, prezentacji, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik wyraża zgodę wypełniając i podpisując Deklarację członkowską. Osoby, które nie wyrażają zgody na powyższe, zobowiązane są do pozostawienia pisemnej informacji w Deklaracji na ten temat.

5.Nie przestrzeganie Regulaminu i innych dokumentów WAA, może być podstawą do wydalenia z uczestnictwa w zajęciach aikido w WAA.

6.WAA zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminie z tygodniowym uprzedzeniem uczestników, rodziców lub opiekunów.